Det går bara att ha en värdegrund och en läroplan. Här är vår

3956

Värdegrunden för den grundläggande utbildningen - eGrunder

Det finns sex läroplaner: Läroplan för förskolan; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11; Läroplan för grundsärskolan; Läroplan för specialskolan; Läroplan för sameskolan I dagens läroplan står bland annat att ”… Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde”. 6 LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan vilar på demokratins grund.

  1. Einar eriksson karolinska
  2. Häktet kronoberg kontakt
  3. Västerstaden fastigheter göteborg
  4. Tysk bastu västerås

Kristina tycker det är viktigt att belysa det som är bra och lära av varandra. Skolans värdegrund och uppdrag ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. Samtidigt har vi en läroplan där vi inte kan välja om vi vill arbeta med normer, värderingar, genus, likabehandling, demokrati mm. Som pedagog måste du stanna upp och reflektera kring ditt uppdrag och inse hur viktig del du är i barnens identitetsskapande.

Drama är en metod som har visat positiva effekter och kan därför vara ett sätt för det praktiska arbetet med värdegrunden (Szecsi, 2008).

Läroplan » Malax webbsida - Malax kommun

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument.

Värdegrund läroplan

Läroplan - Natur och miljö

Värdegrund läroplan

Denna läroplan gäller från och med den 1 juli 2018. Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.

1. 1 Skolans värdegrund och  Läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering och jämställdhet.
Lägenheter älvsbyn

Värdegrund i den grundläggande undervisningen är. Ja, att grundläggande normer och värderingar i läroplanerna var tydligt uttryckta redan innan ordet värdegrund infördes i Lpo 94. Det blev  Stöd | Läroplan | Matsedel | Wilma. Västerby skolas värdegrund.

En viktig del i lärarnas arbete handlar om att integrera och förmedla skolans värdegrund även när det kommer till sin egen ämnesundervisning. Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån. CARE - Kompetent, Ambitiös,Respektfull, Energisk. Norlandias värdegrund "CARE" ska genomsyra vår verksamhet på Förskolan Folkparken. Vår förskola inspireras av olika pedagogiska metoder, men har följande grundläggande principer: Läroplanen för förskolan Vi följer de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan (Lpfö-98, rev.
Bup ängelholm nummer

22. Största delen av grunderna för läroplanen består av beskrivningar av de olika läroämnenas mål och innehåll, som anknyter till beskrivningar av värdegrunden,  Andra betygsätts inte, men utgör en del av skolans värdegrund. Om en förmåga betygsätts eller inte beror på om den står angiven i läroplanens kursplan för  4. LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN. 1. Förskolans värdegrund och uppdrag.

människolivets okränkbarhet; individens frihet och integritet; alla människors lika värde; jämställdhet; solidaritet mellan människor.
Ilo convention 29 pdfAl-Azharskolans värdegrund krockar med läroplanen

Tolkningarna › Läroplan och kursplaner för grundskolan › Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Skolans värdegrund och uppdrag ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket.

Kursplaner - Österåkers kommun

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 2 Skolöverstyrelsen (1980), Läroplan för grundskolan 1980, Lgr80. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber UtbildningsFörlaget, s. 13. 3 Lgr80 och Lpo94. 4 NU92 och NU03.

De texter vi valt att studera är till stor del dokument från en förfluten tid. Alla förskolor i Sverige har en gemensam läroplan som beskriver en värdegrund som ska vara grund i den dagliga verksamheten men hur arbetet ska gå till benämns inte.