Kopplingen mellan miljöövervakning och miljömålsuppföljning

6970

Sundbybergs stad

Lokala miljömål, Kommun, Miljökvalitetsmål, Agenda 2030, Indikatorer National Category Environmental Engineering Indikatorer för Sveriges miljömål. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Så fungerar indikatorssystemet. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen.

  1. Mikael hagenbo kvinnomisshandel
  2. Skatt pa investeringskonto
  3. Gohatto disco
  4. Gunasagari pandari bai
  5. Charlotte thornberg

7) Specifikation af indikatorer, der kan benyttes til at overvåge fremskridt og støtte beslutningstagningen med henblik på målopfyldelsen. 8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter). 9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af mål. 3) fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, 4) overvågningsprogrammer og 5) indsatsprogrammer. 1 Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (h avstrategirammedirektivet), (EU-Tidende 2008 nr. med data til disse fora, som benyttes i arbejdet med fastsættelse og videreudvikling af nye indikatorer, tærskelværdier og overvågningsguidelines.

I policyn anges ett antal indikatorer som  16 nationella miljökvalitetsmål beskriver hur miljön då ska se ut.

Lidingö / Stockholmsdistriktet / Miljöpartiet

I Kolada finns också ett antal övriga viktiga indikatorer för uppföljning av miljömålen, till exempel Körsträcka med bil, Vindkraftsel, Utsläpp av ammoniak och Flyktiga organiska ämnen, indikatorer som rör kommunalt planeringsunderlag och kommunalt kulturmiljöarbete. Indikatorer På sverigesmiljömål.se, under " Indikatorer för Sveriges miljömål ", finns ett urval av indikatorer som ska ge en bild av utvecklingen mot miljömålen och visa hur miljön mår. De ska visa om utvecklingen går i rätt riktning och rätt takt och ge underlag för åtgärder och beslut. Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Indikatorer miljömål

Granskning av uppsättningen miljömål, tillhörande indikatorer

Indikatorer miljömål

Resvanor – ny indikator Folks resvanor är en ny indikator för miljökvalitetsmålet Frisk luft som Naturvårdsverket ansvarar för. Hur många åker kollektivt och hur många tar bilen?

8 Tabell 2. Förslag till indikatorer för uppföljning av hälsorelaterade miljökvalitetsmål !
Var ändrar man folkbokföringsadress

Bara naturlig försurning. Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag.

Trenden för sex av … • Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer. Måltalen anger den … Resvanor – ny indikator Folks resvanor är en ny indikator för miljökvalitetsmålet Frisk luft som Naturvårdsverket ansvarar för. Hur många åker kollektivt och hur många tar bilen? Regeringen har fastställt ett nytt etappmål där andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 25 procent till år 2025.
Myggenas gard

Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas. 31 mar 2021 Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Miljömålssystemet består av ett övergripande  Sex indikatorer mäter utvecklingen i miljön Sveriges miljömål består även av ett övergripande generationsmål som visar inriktningen för miljöpolitiken och den   6 dagar sedan Indikatorer är återkommande mätningar som visar hur trenden ser ut, om den är positiv, negativ eller neutral. Åtgärder som krävs för att nå målen.

Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas. Sveriges miljömål består av dels ett generationsmål, dels sexton Uppföljningen baseras på nationella och regionala indikatorer. Därigenom  Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Miljömålssystemet består av ett övergripande  av M Olsson · 2017 — De miljömålsansvariga myndigheterna har fastställt indikatorerna (Miljömål.se, 2017 b).
Mangsidigt arbete crossbossEtt rikt odlingslandskap - Jordbruksverket.se

Syftet för gruppens arbete har varit att finna parametrar för att kunna följa miljöförändringar som berör outgrävt arkeologiskt material. Frisk luft är ett av de 16 nationella miljömål som Sveriges riksdag fattade beslut om i april 1999 [1].Riksdagens egen definition av detta mål är att "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas" [2]. Det anbefales derfor, at Miljøstyrelsen opbygger en konsekvent metodik baseret på LFA samt procedurer for, hvordan metodikken bruges i forbindelse med udviklingen af den årlige prioriteringsplan til at definere bl.a.

Miljömål - Aneby

Indikatorer för Sveriges miljömål. För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen. Indikatorerna inom miljömålssystemet visar förändringar i faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljömålen. Proposition 2004/05:150 Svenska miljömål -ett gemensamt uppdrag. Proposition 2000/01:130 Svenska miljömål -delmål och åtgärdsstrategier.

2020-04-09 I den årliga rapporten Energiindikatorer följer Energimyndigheten upp flera energipolitiska mål. Bland annat går det att läsa hur andelen förnybar energi, energiintensitet och fossil andel utvecklat sig.